Tác giả: Trường Mầm Non Trẻ Thơ

Cô và trò lớp Lá Non đã cùng nhau trải nghiệm 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐂𝐨̂̉ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 🐥 […]